Danes sem dežuren

Dežurstvo v šolskem prostoru

Dežurstvo opravljajo dežurna učitelja in dežurni učenec.

Dežurstvo učiteljev

Dežurstvo učiteljev poteka po predhodnem dogovoru. Dežurstvo prvega dežurnega učitelja opravlja učitelj, ki je tisti dan zadolžen za jutranje varstvo vozačev, in poteka od 5.55 do 10.45. Dežurstvo drugega dežurnega učitelja opravlja učitelj, ki je tisti dan zadolžen za vodenje druge skupine oddelka podaljšanega bivanja, in poteka od 10.45 do 15.40.

Dežurstvo učencev

Zaradi trenutnih razmer in prilagajanja organizacije šolskega dela epidemiološki situaciji učenci dežurstev ne izvajajo.

Drugače pa velja:

Dežurstvo učencev opravljajo vsi učenci od 6. do 9. razreda.

Naloge dežurnega učenca

 • Dežura od 7.30 do 14.30.
 • Vse važnejše dogodke ali obiske zapiše v evidenco, ki jo vsak dan pregleda in podpiše dežurni učitelj.
 • V času pouka z obhodi nadzira garderobo in ostale prostore in po potrebi ugaša luči, zapira pipe v sanitarijah.
 • V primeru nereda obvesti dežurnega učitelja ali učitelja, ki ga nadomešča.
 • V primeru motenj pouka opozori povzročitelja in obvesti dežurnega učitelja.
 • Ob koncu dežurstva pregleda garderobo, obhodi in pregleda vse učilnice in stranišča in o opažanjih poroča dežurnemu učitelju.
 • Z obvestili obvešča učence in učitelje na začetku in na koncu šolske ure, razen v posebej določenih primerih.
 • Dežurstvo je opravičena odsotnost učenca od pouka. Zamudo od pouka vsak učenec nadoknadi sam.

Dežurstvo lahko učenec zamenja samo v dogovoru z dežurnim učiteljem ali učiteljem, ki dežurnega učitelja nadomešča.

Dežurnega učenca lahko nadomešča drug učenec v primerih:

 • preverjanja ali ocenjevanja znanja (ustno, pisno, praktično),
 • zaradi dodatne razlage, nerazumevanja določene snovi pri predmetu,
 • kadar je drug učenec opravičen od športne vzgoje,zaradi drugih objektivnih vzrokov
Dostopnost