Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda, in sicer v okviru ministrstva (28 ur). Učenci so v OPB od konca pouka do 15.15 ure. V tem času imajo kosilo, organizirano učenje, športne aktivnosti in druge sprostitvene dejavnosti (sprehodi, delo na računalniku, usmerjen prosti čas, razne delavnice, neusmerjen prosti čas).

Jutranje varstvo

Za učence prvega in drugega razreda imamo organizirano jutranje varstvo skupaj z drugimi učenci od 6.55 do 7.30, nato pa jih prevzame učitelj v JV. Otroci imajo na razpolago razne sprostitvene igre, igrače, barvice, na policah pa zanimive slikanice in lutke.

Varstvo vozačev

Za vse vozače je organizirano jutranje varstvo v jedilnici in popoldansko varstvo v avli šole ali na igrišču pred šolo pod vodstvom dežurnih učiteljev.