Šolska prehrana

Spoštovani starši, obveščamo vas, da se je s 1. 9. 2019 povečala cena prehrane za učence.

Polna cena sedaj znaša 53,20 €, subvencionirana pa 38,00 €. Cena prehrane velja za vsak mesec enako, ker je izračunana glede na število delovnih dni v šolskem letu (190 dni x 2,80 € / 10 mesecev). Ob pravočasno sporočeni odsotnosti ali napovedani odsotnosti otroka in v času šole v naravi se nesubvencioniranim za vsak dan odsotnosti od cene prehrane odšteje 2,80 € , subvencioniranim pa 2,00 €. Odjava šolske prehrane se obvezno opravi po elektronski pošti o-prevole.nm@guest.arnes.si

Obroki, ki ne bodo odjavljeni, bodo staršem zaračunani.

Tradicionalni slovenski zajtrk

V  novembru 2019, bomo že osmič obeleževali dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti ljudi o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Na naši šoli bodo imeli učenci in otroci vrtca Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bo sestavljen iz mleka, kruha, masla, medu in jabolka. Živila bodo pridelana oziroma predelana v Sloveniji. Projekt bo podprlo in sofinanciralo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Andreja šilc Mihelič,
vodja projekta

Organizacija prehrane

Pri prehrani učencev upoštevamo načela trajnostne potrošnje in s tem zagotavljamo kakovostno šolsko prehrano, ki vpliva na optimalni razvoj učencev. Veliko pozornost namenjamo zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja, tako da otroke navajamo na odgovoren odnos do sebe in svojega zdravja ter pozitiven odnos do okolja. Pri vseh obrokih so prisotni vzgojitelji in učitelji, ki učence usmerjajo in opozarjajo na pravila pri prehranjevanju. Sodelujemo z Zdravstvenim domom Novo mesto (predavanja za starše in učence o zdravi prehrani, skrb za čiste zobe), izvajamo projekt Shema šolskega sadja – sadje in zelenjava večkrat na dan, projekt Zdrava šola, urejamo šolski ekovrt in dajemo poudarek pomenu samooskrbe s hrano ter nabavi lokalno pridelanih proizvodov.

Starše naprošamo, da se z otroki pogovarjajo tudi o obnašanju pri mizi.

V šolski kuhinji pripravljajo dva obroka dnevno za otroke vrtca, učence in delavce šole. Vsem učencem ne glede na socialno okolje, zagotavljamo enake možnosti prehranjevanja. Tako imajo vsi učenci malico in kosilo – topli obrok, otroci vrtca imajo tudi dopoldansko in popoldansko malico.

Ceno malice določi minister, ceno toplega obroka pa šola, a je glede na socialno okolje temu primerna in tako dostopna za vse otroke. Učenci iz socialno ogroženih družin lahko prejemajo subvencijo za malico in kosilo. Starši vlogo oddajo na CSD ter zaprosijo za botrstvo v šoli. Starši opravijo plačila gotovinsko ali preko nakazila na TRR. Cene kosil – toplih obrokov usklajujemo na sestanku Sveta staršev in Sveta šole in je odraz dejanske porabe.

Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Učenci imajo za pitje ves čas na voljo filtrirano vodo v jedilnici, drugih avtomatov za distribucijo napitkov in hrane na šoli ni.

Na šoli je organizirana komisija, ki sodeluje pri organizaciji prehrane, podaja predloge za izboljšanje kvalitete šolske prehrane ter spodbuja mehanizme izvajanja priporočil, spremlja kakovost prehrane ter usklajuje interese znotraj skupine v skladu z načeli zdrave prehrane. Komisijo sestavljajo: pedagoški delavci Jerneja Lovšin Dodič, Draženko Šolaja, Alenka Butala, Mojca Hočevar, Marjetka Pintar, kuharica
Lidija Kozole, predstavnica staršev Barbara Mavrin, učenka Anamarija Turk.

Skupina strokovno sodeluje tudi z Zavodom za zdravstveno varstvo Novo mesto in Zdravstveno postajo Žužemberk. Delo nadzoruje tudi inšpekcijska služba.

Jedilnike sestavljati vodja šolske prehrane učiteljica Alenka Butala in kuharica. Hrano nabavljamo preko javnih naročil male vrednosti. Izberemo najugodnejšega ponudnika. Poseben poudarek dajemo kvaliteti prehranskih artiklov.