Šolska prehrana

Spoštovani starši, obveščamo vas, da se je s 1. 9. 2021 povečala cena prehrane za učence. Ceno šolske malice je določilo MIZŠ in znaša 0,90 €. Svet šole OŠ Prevole pa je na svoji redni seji dne 22. 09. 2021, potrdil tudi povišanje cene kosila na 2,20 €.

Polna cena sedaj znaša 58,90 €, subvencionirana pa 41,80 €. Cena prehrane velja za vsak mesec enako, ker je izračunana glede na število delovnih dni v šolskem letu (190 dni x 3,10 € / 10 mesecev). Ob pravočasno sporočeni odsotnosti ali napovedani odsotnosti otroka in v času šole v naravi se nesubvencioniranim za vsak dan odsotnosti od cene prehrane odšteje 3,10 € , subvencioniranim pa 2,20 €. Odjava šolske prehrane se obvezno opravi po elektronski pošti alenka.butala@osnovnasolaprevole.si

Obroki, ki ne bodo odjavljeni, bodo staršem zaračunani.

Račun za plačilo prehrane boste starši prejeli po e-pošti in vas prosimo, da plačilo opravite z nakazilom na trr šole.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Vlada RS je oktobra 2012 sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane, ki ga obeležujemo vsako leto tretji petek v novembru. Glavni cilj oziroma namen razglasitve tega dne je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ozaveščanje o zajtrku kot pomembnem obroku dneva, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane ter spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju, saj bo mladim poklic pridelovalca in predelovalca prikazan kot nekaj pozitivnega in kot dejavnost za doseganje pomembnih strateških ciljev.

V okviru dneva slovenske hrane poteka projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), sestavljen iz masla, mleka, medu, kruha in jabolka. V TSZ so vključeni slovenski vrtci, osnovne šole ter druge institucije oz. javni zavodi, in sicer z namenom, da pomen kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva, ohranjanja čistega okolja v povezavi s pomenom zdrave in uravnotežene prehrane ter gibanja spoznajo že otroci ter posledično vse generacije – da skozi idejo o nujnosti zajtrkovanja spoznajo, da je potrebno biti pozoren, kakšno hrano jemo in posledično, da je lokalna hrana ustreznejši izbor. Tradicionalni zajtrk bomo letos obeležili v petek, 19. 11. 2021.

Vodja projekta: učiteljica Andreja Šilc Mihelič

Organizacija prehrane

Pri prehrani učencev upoštevamo načela trajnostne potrošnje in s tem zagotavljamo kakovostno šolsko prehrano, ki vpliva na optimalni razvoj učencev. Veliko pozornost namenjamo zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja, tako da otroke navajamo na odgovoren odnos do sebe in svojega zdravja ter pozitiven odnos do okolja. Pri vseh obrokih so prisotni vzgojitelji in učitelji, ki učence usmerjajo in opozarjajo na pravila pri prehranjevanju. Sodelujemo z Zdravstvenim domom Novo mesto (predavanja za starše in učence o zdravi prehrani, skrb za čiste zobe), izvajamo projekt Shema šolskega sadja – sadje in zelenjava večkrat na dan, projekt Zdrava šola, urejamo šolski ekovrt in dajemo poudarek pomenu samooskrbe s hrano ter nabavi lokalno pridelanih proizvodov.

Starše naprošamo, da se z otroki pogovarjajo tudi o obnašanju pri mizi.

V šolski kuhinji pripravljajo dva obroka dnevno za otroke vrtca, učence in delavce šole. Vsem učencem ne glede na socialno okolje, zagotavljamo enake možnosti prehranjevanja. Tako imajo vsi učenci malico in kosilo – topli obrok, otroci vrtca imajo tudi dopoldansko in popoldansko malico.

Ceno malice določi minister, ceno toplega obroka pa šola, a je glede na socialno okolje temu primerna in tako dostopna za vse otroke. Učenci iz socialno ogroženih družin lahko prejemajo subvencijo za malico in kosilo. Starši vlogo oddajo na CSD ter zaprosijo za botrstvo v šoli. Starši opravijo plačila gotovinsko ali preko nakazila na TRR. Cene kosil – toplih obrokov usklajujemo na sestanku Sveta staršev in Sveta šole in je odraz dejanske porabe.

Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Učenci imajo za pitje ves čas na voljo filtrirano vodo v jedilnici, drugih avtomatov za distribucijo napitkov in hrane na šoli ni.

Na šoli je organizirana komisija, ki sodeluje pri organizaciji prehrane, podaja predloge za izboljšanje kvalitete šolske prehrane ter spodbuja mehanizme izvajanja priporočil, spremlja kakovost prehrane ter usklajuje interese znotraj skupine v skladu z načeli zdrave prehrane. Komisijo sestavljajo: pedagoški delavci Jerneja Lovšin Dodič, Draženko Šolaja, Alenka Butala, Mojca Hočevar, Marjetka Pintar, kuharica Lidija Kozole.

Skupina strokovno sodeluje tudi z Zavodom za zdravstveno varstvo Novo mesto in Zdravstveno postajo Žužemberk. Delo nadzoruje tudi inšpekcijska služba.

Jedilnike sestavljati vodja šolske prehrane učiteljica Alenka Butala in kuharica. Hrano nabavljamo preko javnih naročil male vrednosti. Izberemo najugodnejšega ponudnika. Poseben poudarek dajemo kvaliteti prehranskih artiklov.