Zdrava šola

OŠ Prevole je že nekaj let vključena v slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje.

V projekt Zdrave šole so vključeni učenci, učitelji, strokovni delavci šole, starši in zunanji sodelavci. Za dosego dvanajstih ciljev zdrave šole na šoli izvajamo različne dejavnosti. V okviru projekta se trudimo spodbujati zdrav način življenja, upoštevati strpnost in drugačnost, izvajamo preventivne programe, različne oblike sodelovanja s starši, skrbimo za zdravo in kakovostno prehrano ter pijačo, ozaveščamo o zdravem načinu preživljanja prostega časa. Posebno skrb posvečamo kvalitetnim medsebojnim odnosom (učenci, starši, učitelji in ostali delavci šole) in nenasilni komunikaciji.

Naloga Zdrave šole v šolskem letu 2019/20 je izvajati veliko aktivnosti povezanih z varovanjem zdravja otrok, učiteljev in staršev. Učitelji bomo za učence izvajali delavnice na temo prehrane, gibanja in duševnega zdravja vsak zadnji petek v mesecu sedmo šolsko uro. Sodelovali bomo v projektih, s katerimi želimo spodbuditi zdrav način prehranjevanja, redno ukvarjanje s športno dejavnostjo pa predstaviti kot eno izmed oblik preživljanja prostega časa, s katero lahko vplivamo na premagovanje stresa in težav, povezanih s prekomerno telesno težo. Sodelovali bomo tudi v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk (november 2019).

Rdeča nit Zdravih šol v šolskem letu 2019/2020 je:

Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu.

Prednostne naloge v šolskem letu 2019/2020 bodo:

  • nevarnosti sodobnega prehranjevanja in uporaba prehrambenih dodatkov in dopolnil,
  • pravilna drža in teža šolske torbe,
  • duševno zdravje otrok,
  • gibanje.

Tim Zdrave šole sestavljajo:

  • vodja šolske prehrane, ki vodi skupino za prehrano,
  • šolska svetovalna delavka,
  • strokovni delavec razredne stopnje na predlog učiteljskega zbora,
  • strokovni delavec predmetne stopnje na predlog učiteljskega zbora,
  • predstavnik staršev na predlog sveta staršev in
  • predstavnik učencev.

Tim Zdrave šole: Andreja Šilc Mihelič, Alenka Butala, Mojca Podpadec, Amalija Zajc, Jerneja Lovšin Dodič, Alenka Slak, Anamarija Turk.

Vodja projekta Zdrava šola Andreja Šilc Mihelič

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK-2020 – obvestilo