Predmetnik

Pouk se izvaja po predmetniku za devetletno osnovno šolo.

Predmet / razred 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Angleščina 2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
DKE 1 1
Spoznavanje okolja 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1,5 2
Naravoslovje 2 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinjstvo 1 1,5
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni pred. 1 2* 1* 1* 1* 1/2 1/2 1/2
Izbirni pred. 2 1 1 1
Izbirni pred. 3 2* 2* 2*
Oddelčna skup. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Kulturni dan 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dan 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dan 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dan 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Dop., dod. pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dej. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32

* Neobvezni izbirni predmet

Zgodnje učenje tujega jezika – angleščina

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – Tuji jezik v 1. razredu

V šolskem letu 2015/16 smo v prvi razred prvič uvajali neobvezni izbirni predmet – 1. tuji jezik – angleščina, v obsegu dveh ur tedensko, skupaj 70 ur letno. Zaradi velikega interesa tako staršev kot otrok izvajamo predmet tudi to šolsko leto s 100% udeležbo učencev. Cilji in standardi znanja pri angleščini so v 1. razredu usmerjeni v poslušanje in slušno razumevanje ter govorjenje.

Pouk angleščine poteka ob igralnih in gibalnih aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so prilagojene starostni stopnji učencev. Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala in slikovnega gradiva. Učijo se skozi pesmice, recitacije, zgodbice, igro vlog itd. Vsebina sledi izbranim temam, ki se sicer obravnavajo v 1. razredu pri drugih predmetih.

Bernarda Jesih, učiteljica angleščine

Dostopnost