Predstavitev vrtca

VIZIJA VRTCA

Skupaj se bomo trudili ustvarjati prijetno vzdušje in ob upoštevanju vzgojnih načel tkali zdrave vezi med vrtcem in družinskim življenjem.

Že 25 let si na šoli prizadevamo zagotoviti kakovosten javni vrtec, ki bo dostopen vsem otrokom in jim bo zagotavljal ustrezno okolje in razmere za varno in zdravo otroštvo ter razvoj njihovih telesnih in duševnih sposobnosti, poleg tega pa bo omogočal izboljševanje kakovosti življenja družin.

PREDSTAVITEV VRTCA

Vrtec deluje v sklopu OŠ Prevole in je sestavni del stavbe OŠ Prevole. Vrtec ima tri, v skladu s standardi opremljene igralnice, kar otrokom omogoča ustvarjalnost pri dnevni zaposlitvi, igri in učenju. Poleg igralnic imamo še mini kuhinjo (razdelilnico) in prostor za previjanje otrok. Prostorsko celoto zaokrožujeta lična garderoba in umivalnica s sanitarijami.

Nad stavbo je veliko zunanje igrišče in travnata površina, ki daje z igrali, prilagojenimi starosti otrok, dovolj možnosti za različne aktivnosti otrok. V souporabi s šolo pa ima tudi večnamenski prostor in telovadnico, ki omogočata igro, gibalne aktivnosti in dejavnosti skozi celo šolsko leto.
Vrtec zadovoljuje potrebam staršev predšolskih otrok bližnje okolice.

DELOVNI ČAS VRTCA

Vrtec pri OŠ Prevole izvaja dnevni program in je odprt od ponedeljka do petka od 6.00 do 16.00. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je vrtec zaprt. Kolektivni dopust bo od 23. 7. do 3. 8. 2018.

CILJI VRTCA

Že od samega začetka obstoja vrtca si zaposleni vrtca in vodstvo šole prizadevata, da ni namen vrtca le zagotavljanje varstva otrok in reševanje socialnih problemov, temveč tudi dopolnjevanje družinske vzgoje in dvig kakovosti življenja predšolskega otroka, s poudarkom na socializaciji otroka, razvoju telesnih, intelektualnih, čustvenih, moralnih in estetskih sposobnosti in pomoč otroku pri vstopu v šolo.

Med pomembne cilje smo zapisali:

 • Razvijati sposobnosti razumevanja in sprejemanje sebe in drugih.

 • Razvijati sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah.

 • Razvijati sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja.

 • Negovati radovednost, raziskovalnega duha, domišljijo in intuicijo ter razvijati neodvisno mišljenje.

 • Spodbujati jezikovni razvoj za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja.

 • Spodbujati umetniško doživljanje in izražanje.

 • Razvijati in spodbujati gibalne sposobnosti in spretnosti.

 • Posredovati znanja z različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja.

 • Razvijati samostojnost pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Ob tem moramo razumeti in upoštevati razvojno obdobje vsakega otroka in graditi vzgojo in učenje po njegovih sposobnostih.

NAČELA

Vodilo za delo z otroki pa so nam načela Kurikuluma predšolske vzgoje:

 • načelo demokratičnosti,

 • načelo odprtosti kurikuluma, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu,

 • načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma,

 • načelo omogočanja izbire in drugačnosti,

 • načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti,

 • načelo uravnoteženosti,

 • načelo strokovne utemeljenosti kurikuluma in pogojev za izvajanje le-tega,

 • načelo horizontalne in vertikalne povezanosti,

 • načelo sodelovanja s starši in okoljem,

 • načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja,

 • načelo kritičnega vrednotenja,

 • načelo razvojno-procesnega pristopa,

 • načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja.

PROGRAM VRTCA

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je 18. marca 1999 sprejel nacionalni dokument Kurikulum za vrtce. To je dokument, ki pomeni strokovno podlago za delo v vseh javnih vrtcih.

Kurikulum za vrtce opredeljuje področja dejavnosti v vrtcu: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko.

Vzgojiteljice in pomočnici vzgojno delo z otroki skrbno načrtujejo. Načrtovanje v obliki letnih priprav in delovnega načrta vrtca zajema celotno življenje v vrtcu. Pri tem so dobrodošli tudi predlogi staršev otrok. Vzgojiteljici na osnovi teh načrtov in ob upoštevanju razvojne stopnje in značilnosti otrok v oddelku načrtujeta tudi vsakodnevne vzgojne dejavnosti. Pri tem glede na starost sodelujejo tudi otroci s svojimi željami.

Otrokom omogočamo pestre dejavnosti, delovno in ustvarjalno klimo, v kateri se dobro počutijo in kjer lahko razvijajo in odkrivajo svoje sposobnosti in interese, izražajo svoje želje in potrebe, se učijo medsebojnih odnosov in obzirnosti drug do drugega.

Področja dejavnosti v vrtcu, ki so vodene in spontane:

 • gibalne: učenje osnovnih gibalnih spretnosti, vožnja z otroškimi vozili, poligoni, igralne skupine, sprehodi, gibalno rajalne igre, finomotorične vaje,

 • jezik: igre vlog, lutke oživijo, angleške besede, pravljice- poslušanje in pripovedovanje, Bibarije, prstne igre,

 • umetnost: likovne razstave izdelkov otrok, natečaji, praznovanja, plesne igre, gnetenje testa, petje otroških pesmi, sodelovanje na predstavi,

 • družba: spoznavanje domačega kraja vrtca, obisk gledališča, knjižnica, projekt Pasovček,

 • narava: igranje z vodo, snegom, mivko, živalski svet, obisk in opazovanje okolja glede na letne čase,

 • matematika: štetje predmetov, merjenje, tehtanje, spoznavanje denarja, razvrščanje, urejanje, prirejanje, velikostni odnosi.

DODATNE VZGOJNE DEJAVNOSTI

V vrtcu izvajamo tudi občasne dodatne dejavnosti, ki popestrijo program. To so:

 • praznovanje rojstnih dni otrok,

 • bralna značka – izposoja knjig, Palček Bralček

 • teden otroka,

 • izleti, pohodi,

 • ogled predstav za otroke,

 • urica fino in grafomotorike,

 • veseli december – delavnice za starše,

 • pustovanje,

 • materinski dan – igra delavk za starše in okolico,

 • sprostitvene dejavnosti,

 • projekt Pasovček,

 • sodelovanje s širšo okolico (bazar, venčki, voščilnice, priložnostna darila),

 • tradicionalni slovenski zajtrk,

 • umivanje zob,

 • teden brez igrač,

 • proslava – Pokaži kaj znaš za konec leta.