Svet šole

Svet Osnovne šole Prevole ima štiriletni mandat. Sestavljen je iz treh predstavnikov ustanovitelja: Roman Kren, Dušan Papež, Mojca Obrstar, petih predstavnikov osnovne šole in vrtca: Amalija Zajc, Alenka Butala, Andreja Šilc Mihelič, Jerneja Lovšin Dodič in Urška Fabjan ter treh predstavnikov staršev: Alenka Slak, Pavla Muhič in Robert Novak.

Naloge Sveta šole so opredeljene v Odloku o ustanoviti javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Prevole, in sicer:

  • sprejema poslovna poročila Zavoda in daje pobude za izboljšave,
  • potrjuje finančno poslovanje Zavoda in daje soglasje k cenam storitev,
  • sprejema LDN na osnovi podanega predloga ravnatelja,
  • imenuje in razrešuje ravnatelja šole v sodelovanju z občino in ministrstvom, načrtuje in opravlja druge naloge, določene z zakonom in pravili šole

Svet staršev

Svet staršev volijo starši na roditeljskem sestanku vsako šolsko leto. Zastopani so predstavniki vseh vasi in razredov: Kristina Papež, Robert Novak, Helena Smej, Nataša Škufca, Mojca Huber, Alenka Slak in Pavla Muhič.  Trije člani so imenovani v Svet šole. Zastopajo osnovnošolske in predšolske otroke. Naloge Sveta staršev so opredeljene v Pravilih zavoda.

Svet staršev bo sklican po potrebi. Analizirali bodo delo šole kot celote, kakor tudi učne in vzgojne rezultate naših učencev. Velik poudarek bomo dali prevozom otrok v šolo in njihovo varnost v šoli in njeni okolici. Skupno bomo skrbeli za zdravo prehrano otrok.