Svet šole

Člani Sveta zavoda OŠ Prevole (od februar 2024)

Člani Sveta zavoda OŠ Prevole (od septembra 2023)

Člani Sveta zavoda OŠ Prevole (od septembra 2022)

IZVOLJENI OZ. IMENOVANI ČLANI V SVET ZAVODA OŠ PREVOLE
(obdobje: marec 2021 – 2025)

SKLEP O ZAČETKU VOLITEV V SVET ZAVODA OŠ PREVOLE, 13. 01. 2021

Svet Osnovne šole Prevole ima štiriletni mandat. Sestavljen je iz treh predstavnikov ustanovitelja: Roman Kren, Jožica Grden, Francka Pečjak, petih predstavnikov osnovne šole in vrtca: Žiga Jernejčič, Dejan Butala, Andreja Šilc Mihelič (predsednica), Nataša Stanišič in Vesna Fabjan ter treh predstavnikov staršev: Metka Novak, Pavla Muhič in Tilen Nosan.

Naloge Sveta šole so opredeljene v Odloku o ustanoviti javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Prevole, in sicer:

  • sprejema poslovna poročila Zavoda in daje pobude za izboljšave,
  • potrjuje finančno poslovanje Zavoda in daje soglasje k cenam storitev,
  • sprejema LDN na osnovi podanega predloga ravnatelja,
  • imenuje in razrešuje ravnatelja šole v sodelovanju z občino in ministrstvom, načrtuje in opravlja druge naloge, določene z zakonom in pravili šole

Svet staršev

Svet staršev volijo starši na roditeljskem sestanku vsako šolsko leto. Zastopani so predstavniki vseh oddelkov vrtca in razredov: Špela Blatnik, Damjan Novak (oba vrtec), Helena Smej, Nataša Škufca, Mojca Huber, Alenka Slak in Pavla Muhič.  Trije člani so imenovani v Svet šole. Zastopajo osnovnošolske in predšolske otroke. Naloge Sveta staršev so opredeljene v Pravilih zavoda. Predsednik sveta staršev je g. Damjan Novak, namestnik predsednika ga. Helena Smej, zapisnikar ga. Nataša Škufca.

Svet staršev bo sklican po potrebi. Analizirali bodo delo šole kot celote, kakor tudi učne in vzgojne rezultate naših učencev. Velik poudarek bomo dali prevozom otrok v šolo in njihovo varnost v šoli in njeni okolici. Skupno bomo skrbeli za zdravo prehrano otrok.

Dostopnost