Dejavnosti

Druge dejavnosti in prireditve

 • prireditev za starejše krajane (Irena Blatnik)

 • znani Suhokranjci (Irena Blatnik)

 • dan reformacije (Nina Blagovič)

 • novo leto in dan samostojnosti (Nina Zajec)

 • kulturni praznik (Mojca Podpadec)

 • prireditev za matere in žene (vrtec)

 • praznik dela (Bernarda Jesih)

 • valeta (Andreja Šilc Mihelič)

 • zaključek pouka in dan državnosti (Mojca Gumilar)

Prireditve za kraj so vedno v poznem popoldanskem času, zato se ob teh dnevih tudi pouk izvaja popoldan (jelkovanje, Prešernov dan, materinski dan, valeta in zadnji dan pouka).

Delovne akcije v okolju

Učenci urejajo učilnice in okolico šole. Prav tako pomagajo pri urejanju in čiščenju v širšem okolju ter skrbno zbirajo podatke o ekoloških razmerah v naši šolski okolici.

Učenci delujejo pod vodstvom razrednikov in učiteljev, zadolženih za posamezne naloge. Podrobno razvrstitev nalog pripravi skupnost učencev oziroma razrednik. Teme, ki jih v tem sklopu obravnavajo, so:

 • urejanje in vzdrževanje učilnic ter ostalih bivalnih prostorov šolske stavbe,

 • urejanje cvetličnih nasadov, vrtička in ostalih zelenih površin,

 • sodelovanje v ekoloških akcijah (zbiranje papirja, zamaškov, baterij, kartuš),

 • sodelovanje pri čistilnih akcijah na šoli in v KS Hinje.

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Ekskurzije

Ekskurzije organiziramo v skladu z zahtevami pouka ter programom posameznih obšolskih dejavnosti. Ekskurzije se planirajo za razred ali več razredov, upoštevajoč pedagoška načela za izvedbo ekskurzij. Pri izvajanju je potrebno poskrbeti za varnost učencev.

Tudi v tem šolskem letu bomo skrbno načrtovali in izvedli ekskurzije ter tako maksimalno izkoristili vsako možnost ogleda in seveda vključili čim več predmetnih področij.

Ekskurzije načrtuje učiteljski zbor glede na program učnih načrtov.

 • november: Gorenjska (4.-6.r.)

 • oktober: Prekmurje (7.-9. r.)

 • april: strokovna ekskurzija (ravnatelji)

 • junij: območje Kočevja (1.-3. r.)

 • junij: nagradna ekskurzija za najbolj prizadevne učence šole

 • julij: strokovna ekskurzija zaposlenih v šoli

Tečajne oblike pouka

Kolesarski tečaj

Za učence 5. r. bomo organizirali 5 praktičnih voženj s kolesom ter preizkus znanja v spremstvu policista, za 4. r. pa teoretični del kolesarskega izpita.

Plavalni tečaj

Za učence 1. in 2. razreda bomo organizirali tečaj plavanja v okviru športne vzgoje. Za učence 5. in 8. razreda bomo organizirali preizkus plavalne pismenosti.