Dejavnosti

Druge dejavnosti in prireditve – spominski in drugi dnevi

Čas Priložnost Vodja
8. september mednarodni dan pismenosti Irena Blatnik
21. september mednarodni dan miru Andreja Šilc Mihelič
26. september svetovni dan jezikov Bernarda Jesih
29. september svetovni dan srca Marjetka Pintar
oktober teden otroka DPM Mojca
4. oktober svetovni dan varstva živali Tanja Zupančič
5. oktober mednarodni dan učiteljev Draženko Šolaja
9. oktober dan duševnega zdravja Andreja Šilc Mihelič
16. oktober svetovni dan hrane Alenka Butala
31. oktober dan reformacije Marjetka Pintar
november spominska ura znanih suhokranjcev Vsi učitelji
1. december dan boja proti AIDSU Tanja Zupančič
10. december dan človekovih pravic Jerneja Lovšin Dodič
26. december dan samostojnosti in enotnosti Žiga Jernejčič
december božično-novoletni prazniki Žiga Jernejčič
20.1 – 24.1. teden pisanja na roko Andreja Šilc Mihelič
8. februar slovenski kulturni praznik Mojca Podpadec
8. marec mednarodni dan žena Mojca Gumilar
21. marec dan boja proti rasizmu Marjetka Pintar
22. marec dan voda Amalija Zajc
25. marec materinski dan vrtec
2. april dan otroške knjige Andreja Šilc Mihelič
7. april dan zdravja Alenka Butala
22. april dan Zemlje Tanja Zupančič
23. april svetovni dan knjige Jerneja Lovšin Dodič
27. april dan upora proti okupatorju Žiga Jernejčič
1. in 2. maj praznik dela Žiga Jernejčič
8. maj dan Rdečega križa Mojca Podpadec
15. maj dan družine Marjetka Pintar
25. junij dan državnosti Žiga Jernejčič

Prireditve za kraj so vedno v poznem popoldanskem času, zato se ob teh dnevih tudi pouk izjemoma izvaja popoldan (jelkovanje, Prešernov dan, materinski dan, valeta in zadnji dan pouka).

Delovne akcije v okolju

Učenci urejajo učilnice in okolico šole. Prav tako pomagajo pri urejanju in čiščenju v širšem okolju ter skrbno zbirajo podatke o ekoloških razmerah v naši šolski okolici.

Učenci delujejo pod vodstvom razrednikov in učiteljev, zadolženih za posamezne naloge. Podrobno razvrstitev nalog pripravi skupnost učencev oziroma razrednik. Teme, ki jih v tem sklopu obravnavajo, so:

  • urejanje in vzdrževanje učilnic ter ostalih bivalnih prostorov šolske stavbe,
  • urejanje cvetličnih nasadov, vrtička in ostalih zelenih površin,
  • sodelovanje v ekoloških akcijah (zbiranje papirja, zamaškov, baterij, kartuš),
  • sodelovanje pri čistilnih akcijah na šoli in v KS Hinje.

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Ekskurzije organiziramo v skladu z zahtevami pouka ter programom posameznih obšolskih dejavnosti. Ekskurzije se planirajo za razred ali več razredov, upoštevajoč pedagoška načela za izvedbo ekskurzij. Pri izvajanju je potrebno poskrbeti za varnost učencev.

Tudi v tem šolskem letu bomo skrbno načrtovali in izvedli ekskurzije ter tako maksimalno izkoristili vsako možnost ogleda in seveda vključili čim več predmetnih področij.

Ekskurzije načrtuje učiteljski zbor glede na program učnih načrtov.

Določili smo tudi nabor ekskurzij, ki jih bomo izvajali periodično v obdobju devetletnega osnovnošolskega izobraževanja.

ZAP. ŠT. TEMA
1. Postojnska jama, Predjamski grad
2. Idrija, Tolmin
3. Bled, Bohinj, Vrba
4. Vače, Bogenšperk
5. Velenje, Celjski grad
6. Čokoladnica, Jelenov Greben, Olimje, Kumrovec
7. Velika Planina, Arboretum Volčji Potok
8. Metlika, Park Lahinja
9. Kostanjevica, Pleterje, Trdinov vrh

Načrtovane ekskurzije v tem šolskem letu:

  • september: Idrija (vsi učenci šole)
  • december: Zagreb – učitelji
  • april: strokovna ekskurzija ravnateljev (ravnatelji)
  • junij: nagradna ekskurzija za nadarjene in najbolj prizadevne učence šole
  • julij: strokovna ekskurzija zaposlenih v šoli

Tečajne oblike pouka

Kolesarski tečaj

Za učence 5. r. bomo organizirali 5 praktičnih voženj s kolesom ter preizkus znanja v spremstvu policista, za 4. r. pa teoretični del kolesarskega izpita.

Plavalni tečaj

Za učence 1. in 2. razreda bomo organizirali tečaj plavanja v okviru športne vzgoje. Za učence 5. in 8. razreda bomo organizirali preizkus plavalne pismenosti.

Dostopnost