Dejavnosti

Delovne akcije v okolju

Učenci urejajo učilnice in okolico šole. Prav tako pomagajo pri urejanju in čiščenju v širšem okolju ter skrbno zbirajo podatke o ekoloških razmerah v naši šolski okolici.

Učenci delujejo pod vodstvom razrednikov in učiteljev, zadolženih za posamezne naloge. Podrobno razvrstitev nalog pripravi skupnost učencev oziroma razrednik. Teme, ki jih v tem sklopu obravnavajo, so:

  • urejanje in vzdrževanje učilnic ter ostalih bivalnih prostorov šolske stavbe,
  • urejanje cvetličnih nasadov, vrtička in ostalih zelenih površin,
  • sodelovanje v ekoloških akcijah (zbiranje papirja, zamaškov, baterij, kartuš),
  • sodelovanje pri čistilnih akcijah na šoli in v KS Hinje.

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Ekskurzije organiziramo v skladu z zahtevami pouka ter programom posameznih obšolskih dejavnosti. Ekskurzije se planirajo za razred ali več razredov, upoštevajoč pedagoška načela za izvedbo ekskurzij. Pri izvajanju je potrebno poskrbeti za varnost učencev.

Tudi v tem šolskem letu bomo skrbno načrtovali in izvedli ekskurzije ter tako maksimalno izkoristili vsako možnost ogleda in seveda vključili čim več predmetnih področij.

Ekskurzije načrtuje učiteljski zbor glede na program učnih načrtov.

Določili smo tudi nabor ekskurzij, ki jih bomo izvajali periodično v obdobju devetletnega osnovnošolskega izobraževanja.

ZAP. ŠT. TEMA
1. Postojnska jama, Predjamski grad
2. Idrija, Tolmin
3. Bled, Bohinj, Vrba
4. Vače, Bogenšperk
5. Velenje, Celjski grad
6. Čokoladnica, Jelenov Greben, Olimje, Kumrovec
7. Velika Planina, Arboretum Volčji Potok
8. Metlika, Park Lahinja
9. Kostanjevica, Pleterje, Trdinov vrh

Načrtovane ekskurzije v tem šolskem letu:

  • september: Velenje in Celjski grad (vsi učenci šole)
  • oktober: strokovna ekskurzija ravnateljev (ravnatelji)
  • december: učitelji
  • junij: nagradna ekskurzija za nadarjene in najbolj prizadevne učence šole
  • julij: strokovna ekskurzija zaposlenih v šoli

Tečajne oblike pouka

Kolesarski tečaj

Za učence 5. r. bomo organizirali 5 praktičnih voženj s kolesom ter preizkus znanja v spremstvu policista, za 4. r. pa teoretični del kolesarskega izpita.

Plavalni tečaj

Za učence 1. in 2. razreda bomo organizirali tečaj plavanja v okviru športne vzgoje. Za učence 5. in 8. razreda bomo organizirali preizkus plavalne pismenosti.

Dostopnost