Druge oblike dela

Dodatni pouk

Učencem z boljšim znanjem bomo na predlog učiteljev in staršev pri posameznih predmetih omogočili vključevanje v dodatni pouk. Pouk bo potekal individualno s poglabljanjem in razširjanjem posameznih vsebin z različnimi metodami dela, s poudarkom na problemskem učenju, ker bomo le tako lahko dosegli višje učne cilje.

Učenci bodo tako dodatno motivirani za tekmovanja v znanju, kar jim pomaga pri uvrščanju na seznam za podelitev Zoisove štipendije. V tretjem triletju bomo izvajali dodatni pouk pri slovenščini in angleščini po eno uro tedensko, v prvem in drugem triletju pa vsak drugi teden.

Dopolnilni pouk

Učenci z različnimi učnimi težavami se bodo poleg rednega pouka lahko udeleževali ur dopolnilnega pouka za odpravljanje pomanjkljivosti. Težave so lahko trenutne, zato so učenci vključeni samo občasno. Lahko pa so vrzeli pri osvajanju znanja večje, takrat so učenci celoletno vključeni v individualno delo.

Ure dopolnilnega pouka bomo izvajali pri matematiki in angleščini v tretjem triletju vsak drugi teden po eno uro ter pri matematiki in slovenščini v prvem in drugem triletju prav tako vsak drugi teden.

Individualne oblike dela z učenci

Učencem, ki imajo težave pri sprejemanju in osvajanju učne snovi, pomagamo individualno ali v skupinah. V tako obliko dela bomo vključevali tudi nadarjene učence z vsebinami za nadgrajevanje znanja, saj tudi oni potrebujejo posebno obliko dela. To je tako imenovana individualna pomoč, ki jo v tem šolskem letu izvajajo naslednji učitelji: Bernarda Jesih, Andreja Šilc Mihelič in Irena Blatnik.