Druge oblike dela

Dodatni pouk – delo z nadarjenimi

Za učence, ki želijo svoje znanje poglobiti in razširiti, bo pri posameznih predmetih organiziran dodatni pouk. Učenci se bodo pripravljali na tekmovanja, raziskovali in se učili samostojnega učenja, načrtovanja dela ter skupinskega sodelovalnega učenja. Za identificirane nadarjene učence bodo ponujene dodatne vsebine v okviru rednega pouka, interesnih dejavnosti in delavnice na posameznem področju (npr. likovnem). V tem šolskem letu se bomo podrobneje osredotočili na delo z učenci z več potenciali, med drugimi tudi z identificiranimi nadarjenimi učenci od 6. do 9. razreda. Te učence bomo med letom usmerjali v raziskovalno delo in jih motivirali, da se udeležijo tekmovanj. V okviru pouka jim bomo ponudili tudi različne načine podajanja snovi in možnosti usvajanja znanja, več medpredmetnega povezovanja ter skupinskega dela. Identificirani nadarjeni učenci bodo imeli svoja močna področja in interese v okviru šolskih predmetov ter obšolskih dejavnosti opredeljene v posameznem individualnem načrtu.

Ob koncu šolskega leta bodo učitelji 3. razreda podali svoje predloge za učence, ki na posameznem področju (splošno intelektualnem, vodstvenem, telesno gibalnem, glasbenem, likovnem …) močno odstopajo od svojih vrstnikov. Gre za evidentirane nadarjene učence na posameznih področjih. V 5. razredu se s soglasjem staršev evidentirane učence (iz 3. in 4. r.) tudi identificira. V identifikacijo sodi potrditev njihove nadarjenosti s strani učiteljskega zbora in testiranje z dvema psihološkima testoma.

Na šoli že izvajamo vrsto dejavnosti namenjenih nadarjenim učencem:

 • diferenciacija v okviru pouka,
 • priprava na tekmovanja,
 • sodelovanje pri ID,
 • sodelovanje pri projektih in na kulturnih prireditvah,
 • angleška in slovenska bralna značka,
 • dodatni pouk, šolski parlament in šolska skupnost,
 • vodenje šolskega radia in šolskega glasila,
 • nagradna ekskurzija za nadarjene in prizadevne učence,
 • delo s šolsko svetovalno službo,
 • medvrstniška učna pomoč,
 • akademija znanja.

Delo z nadarjenimi učenci vodi in koordinira šolska svetovalna delavka Mojca Podpadec.

a) Razredna stopnja

Na razredni stopnji v 2., 3., 4. in 5. razredu bo dodatni pouk (DOD RP) za učence organiziran bolj v obliki odkrivanja in razvijanja močnih področij ter poglabljanja snovi. Delno se bo izvajal v projektnem učnem delu, ki ga na šoli želimo izvajati, delno pa kot delo z nadarjenimi učenci (DNU).

b) Predmetna stopnja

Na predmetni stopnji je dodatni pouk organiziran v obliki klasičnega dodatnega pouka (DOD), kjer se nadarjenim učencem pridružijo tudi ostali učenci, in kot delo z nadarjenimi učenci (DNU) pri predmetih, kjer se bodo učenci udeleževali tekmovanj v znanju. Namen dodatnega pouka na predmetni stopnji je predvsem razvijanje učenčevih močnih področij, posebna skrb za nadarjene in priprava na tekmovanja. Nadarjeni učenci lahko svoje sposobnosti razvijajo tudi pri interesnih dejavnostih ali na delavnicah.

Dopolnilni pouk in skupinska pomoč za učence z učnimi težavami

Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Tem učencem prilagajamo oblike in metode dela pri pouku ter jim omogočimo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Za te učence razredniki s pomočjo svetovalne službe ali na osnovi priporočil zunanjih strokovnih ustanov pripravijo IDPP (individualne delovne projekte pomoči).

Razredna stopnja

Dopolnilni pouk (DOP RP) se bo odvijal v sklopu rednega urnika in v kombinaciji z dodatnim poukom, in sicer od 2. do 5. razreda po eno uro tedensko na oddelek. V vseh razredih se bo pouk izvajal na podlagi notranje diferenciacije, kar bo možno, saj je število otrok v oddelkih majhno. Učencem z učnimi težavami nudimo posebno individualno ali skupinsko učno pomoč, ki je organizirana v okviru razširjenega programa iz fonda 0,5 na oddelek (ISP).

Predmetna stopnja

Na predmetni stopnji je dopolnilni pouk organiziran na klasičen način (DOP) in se bo izvajal enako kot na razredni stopnji ter kot delo z učenci z učnimi težavami iz 0,5 (ISP ‒ individualna ali skupinska učna pomoč) pri predmetih, kjer se bodo učne težave pojavljale.

Dodatna strokovna pomoč za učence s posebnimi potrebami

Delo z učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP), vodijo učitelji, pedagogi, socialni pedagogi ali specialni pedagogi (odvisno od odločbe), koordinira pa Mojca Podpadec, svetovalna delavka.

Za učence s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi strokovna skupina (razrednik, izvajalci in koordinatorica Mojca Podpadec) pripravi individualiziran program. Nosilec individualiziranega programa je razrednik, koordinatorica poskrbi, da se strokovna skupina za vsakega učenca sestane 3-krat letno, program evalvira in ga po potrebi dopolni ter spremeni.

V šolskem letu 2021/22 sta na šoli 2 učenca s posebnimi potrebami, ki sta usmerjena v prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomočjo. Učencem je zagotovljenih skupaj 6 ur DSP (izvajajo jih mobilna specialna in socialna pedagoginja, ki prihajata iz OŠPP Ljubo Šercer Kočevje).

Nadstandardni program

Na OŠ Prevole izvajamo bogat nadstandardni program, ki ga sofinancirajo starši, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter donatorji.

 

V nadstandardni program sodijo tudi vse šole v naravi, razen letna šola v naravi v 5. r. Slednja spada v obvezni program devetletne osnovne šole in jo sofinancira ministrstvo.

Vse šole v naravi bodo v domovih CŠOD, kar izvedbo nekoliko poceni. Nasploh iščemo kvalitetne, vendar cenovno čim bolj ugodne variante, ker želimo, da bi se šole v naravi udeležili vsi učenci. Učencem in staršem pomagamo tudi tako, da jim delno pokrijemo stroške za šolo v naravi iz namenskih sredstev šolskega sklada.

Potrebno je še povedati, da je Občina Žužemberk sklenila novo koncesijsko pogodbo za prevoz šolskih otrok, znotraj katere bodo tudi naši učenci deležni brezplačnih ali pa občutno cenejših prevozov, kar za nas predstavlja precejšnjo olajšavo.

Dostopnost